Regulamin

Powrót do strony xtraplan.pl
Powrót do strony geoaleja.pl

REGULAMIN MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS

 

§ 1
Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady świadczenia usług na rzecz Abonentów przez spółkę prowadzącą działalność pod firmą MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002408, NIP: 5220103609, REGON: 012047699, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, zwaną dalej „MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS".

 

§ 2
Definicje

Użytym w Regulaminie terminom nadaje się następujące znaczenie (terminom użytym w liczbie mnogiej należy nadawać znaczenie tożsame jak w przypadku ich użytkowania w liczbie pojedynczej):

 1. Abonent – Przedsiębiorca będący stroną Umowy zawartej z Pośrednikiem

 2. Aktywacja Pakietu – Szacowana data uruchomienia Usług Abonenta, której zachowanie uzależnione jest od terminu przekazania materiałów przez Abonenta oraz uzyskania pisemnej akceptacji przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS projektu sklepu internetowego Abonenta

 3. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni uznanych za ustawowo wolne od pracy

 4. Domena Internetowa – adres URL strony internetowej w sieci Internet składający się z nazwy głównej oraz rozszerzenia.

 5. Dzień Aktywacji – dzień uruchomienia usługi MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS (w zakresie „Usług budowy wizerunku w ramach pakietu" dostępnych w ramach cennika).

 6. Godziny Robocze – przedział czasu od godziny 9:00 do godziny 17:00 w Dni Robocze.

 7. Hasło – poufny ciąg znaków dostępny wyłącznie dla Abonenta i umożliwiający jego identyfikację dla potrzeb skorzystania z usług świadczonych przez DOK, jak również w celu dokonywania dla Abonenta innych czynności związanych z Umową.

 8. Dział Obsługi Klienta (DOK) – osoba w strukturze organizacyjnej XtraPlan, której zadaniem jest udzielenie Abonentowi pomocy oraz informacji związanych z wykonywaniem Umowy, określona również jako „opiekun Klienta”.

 9. Okres Obowiązywania Umowy – oznacza łączny czas trwania Umowy z uwzględnieniem okresu jej wypowiedzenia.

 10. Panel Obsługi Klienta (POK) – system zarządzania Usługami przez Abonenta, służący w szczególności do edycji treści zamieszczonych na Internetowej Stronie Modułowej. POK dostępny jest z poziomu przeglądarki Internetowej, po podaniu loginu i hasła Abonenta.

 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a która nie jest konsumentem.

 12. Regulamin – niniejszy dokument.

 13. Regulamin Oferty Promocyjnej – dokument określający warunki Oferty Promocyjnej prowadzonej przez XtraPlan, w szczególności prawa i obowiązki stron korzystających z Oferty Promocyjnej.

 14. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależne od Abonenta i XtraPlan, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, w szczególności (ale nie wyłącznie): wojny, strajki, katastrofy naturalne itp.

 15. Strona/Strony – XtraPlan, Pośrednik lub Abonent określani łącznie lub oddzielnie.

 16. POŚREDNIK- podmiot, który zawarł z Abonentem Umowę.

 17. Umowa – umowa o świadczenie usług budowy i utrzymania wizerunku w Internecie zawarta pomiędzy Pośrednikiem a Abonentem, której integralną częścią jest Formularz Zlecenia oraz Regulamin.

 18. Usługi - Usługi świadczone przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS dla Przedsiębiorców wskazane w: Umowie, na stronie www.xtraplan.pl oraz materiałach marketingowych. MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS nie świadczy Usług dla konsumentów.

 

§ 3
Zawarcie Umowy

 1. Przez zawarcie Umowy MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS zobowiązuje się do świadczenia Usług zleconych przez Abonenta zgodnie z Umową, a Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania wynagrodzenia. W przypadku, gdy Abonent zawiera Umowę w ramach Oferty Promocyjnej, wzajemne prawa i obowiązki Stron może określać także Oferta Promocyjna 
  i Regulamin Oferty Promocyjnej.

 2. Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Abonent zawiera Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego pełnomocnika.

 4. Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy w imieniu Abonenta powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo powinno zostać przekazane Pośrednikowi przy zawieraniu Umowy. Pełnomocnik Abonenta zobowiązany jest okazać Pośrednikowi dowód osobisty. W przypadku wątpliwości, Pośrednik może zażądać od Abonenta uzyskania pełnomocnictwa szczególnego zgodnie ze wzorem przedstawionym Abonentowi przez Pośrednika.

 5. Zawarcie Umowy następuje w dniu wskazanym w Umowie.

 6. Specyfikacja zakresu Usług świadczonych na rzecz Abonenta przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS określona jest w Załączniku stanowiącym integralną część Umowy.

 7. Pośrednik ma prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku:

7.1. Braku możliwości technicznych świadczenia Usług na rzecz Abonenta;
7.2. Niespełnienia przez osobę ubiegającą się o zawarcie Umowy lub Abonenta warunków wynikających z Regulaminu.
7.3. Podania przez Abonenta lub pełnomocnika Abonenta błędnych lub nieaktualnych danych przy zawarciu Umowy.

 

§ 4
Okres obowiązywania umowy

 1. Umowa zawierana jest na czas określony 12 (dwunastu) miesięcy.

 2. Po upływie 12 miesięcy Umowa zostaje automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, chyba że Abonent złoży oświadczenie w formie pisemnej przed upływem 12 miesiąca trwania Umowy, jednak nie później niż w miesiącu poprzedzającym 12 miesiąc trwania Umowy, o braku woli kontynuowania współpracy.

 

§ 5
Rozwiązanie Umowy

 1. Abonent jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.

 2. Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia wypowiedzenia przesyłką poleconą na adres drugiej Strony. Za dzień złożenia wypowiedzenia/oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy przyjmuje się dzień odebrania przez Pośrednika przesyłki zawierającej oświadczenie Abonenta o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od niniejszej Umowy.

 3. Wypowiedzenie/odstąpienie od Umowy powinno zawierać wskazanie numeru Umowy.

 4. W każdym czasie po zawarciu Umowy Pośrednik ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia (także w czasie obowiązywania Umowy zawartej na czas oznaczony) z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadku:

4.1. Działania Siły Wyższej lub innych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od Pośrednika lub XtraPlan, które uniemożliwiają lub utrudniają świadczenie Usług;
4.2. Udostępniania przez Abonenta Usług MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS innym osobom w celu uzyskania korzyści majątkowych bez zgody Pośrednika wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
4.3. Gdy wobec Abonenta zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości.
4.4. Gdy Abonent zalega z płatnością wynagrodzenia wobec Pośrednika za 3 (trzy) okresy płatności.
 1. Okres wypowiedzenia Umowy przekształconej na czas nieoznaczony (zgodnie z §4 ust. 2 Regulaminu) wynosi jeden miesiąc i wypowiedzenie następuje ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 2. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu wskutek:

6.1. Utraty przez Pośrednika lub MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej;
6.2. Utraty bytu prawnego przez Abonenta (zakończenia likwidacji lub upadłości Abonenta).
 1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.

 2. Umowa ulega rozwiązaniu w dniu upływu okresu wypowiedzenia Umowy, a MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS zaprzestanie świadczenia Abonentowi Usług i wyłączy POK.

 

§ 6

Postanowienia ogólne

 1. MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS może wykonywać Usługi za pomocą osób trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody Abonenta.

 2. W przypadku świadczenia Usług przez osoby trzecie, Abonent zostanie zawiadomiony o osobie i miejscu zamieszkania/siedzibie zastępcy MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS za pośrednictwem tej osoby trzeciej, co stanowi prawidłowe wykonanie obowiązku określonego wart. 738 w §1 kc.

 3. Z chwilą podpisania Umowy Abonent upoważnia Pośrednika i MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS do używania jego znaku towarowego (o ile taki znak posiada) nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony w celu wykonywania Umowy, a także w celu potwierdzenia współpracy pomiędzy Stronami.

 4. Abonent zobowiązany jest do posiadania wszelkich praw do znaku towarowego, a także praw do materiałów (zdjęć i grafik) lub dokumentów dostarczonych do MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS w celu wykorzystania ich na potrzeby wykonywania Usług objętych Umową, w tym prawa do wykorzystywania znaku towarowego podmiotów trzecich i przejmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do powyższych znaków towarowych, materiałów lub dokumentów, w tym także za szkody poniesione przez te osoby w wyniku działań MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS podjętych na podstawie Umowy.

 5. MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS będzie wykonywał Umowę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem określonym w § 3 ust. 7 Regulaminu.

 6. Abonent wyraża zgodę na wykorzystywanie przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS jego domeny internetowej, wszelkich materiałów dostarczonych przez Abonenta do XtraPlan, materiałów i informacji zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonej przez Abonenta przed zawarciem Umowy (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich), w każdy sposób związany z wykonywaniem Umowy przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS a wykorzystanie powyższych materiałów, dokumentów i informacji nie może naruszać żadnych praw osób trzecich.

 

§ 7

Wykonywanie umowy

 1. Abonent w czasie trwania Umowy kontaktuje się z DOK przy pomocy wiadomości e-mail lub telefonicznie. Kontakt przy użyciu poczty e-mail powinien następować z adresu e-mail wskazanego w Formularzu Zlecenia.

 2. Abonent przy każdym kontakcie telefonicznym z DOK zobowiązany jest podać numer umowy oraz nazwisko, pod rygorem odmowy kontynuowania rozmowy.

 3. Abonent zobowiązany jest do stałej współpracy i utrzymania stałego kontaktu z XtraPlan.

 4. Przez brak współpracy lub kontaktu Strony rozumieją brak odpowiedzi Abonenta na wiadomość e-mail w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych liczonych łącznie z dniem doręczenia tej wiadomości do Abonenta albo brak możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego lub kontaktu drogą sms z Abonentem, pomimo wykonania łącznie co najmniej 3 (trzech) prób przypadających w co najmniej dwóch Dniach Roboczych następujących po sobie.

 5. W przypadku braku współpracy lub kontaktu Abonenta przy wykonywaniu Umowy, MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS jest uprawniony do uznania danej Usługi za wykonaną zgodnie z Umową.

 6. Brak współpracy lub kontaktu zarówno e-mailowego jak i telefonicznego, który powtórzy się co najmniej trzykrotnie, uprawnia Pośrednika do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, co nie wyłącza obowiązku Abonenta zapłaty wynagrodzenia z tytułu Umowy za okres jej wykonywania przez XtraPlan.

 7. Lista niezbędnych do wykonywania Umowy informacji lub materiałów zostanie wskazana Abonentowi drogą e-mailową przez DOK. Doręczenie wymaganych informacji lub materiałów powinno nastąpić w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania listy lub w innym terminie uzgodnionym przez DOK z Abonentem. Niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie informacji lub materiałów przez Abonenta do MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS wyłącza odpowiedzialność MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS za opóźnienie lub brak realizacji którejkolwiek z Usług, przy czym nie powoduje obniżenia wysokości opłat wynikających z Umowy.

 8. Abonent zobowiązany jest w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia przesłania mu na jego adres e-mail projektu Usługi, zaakceptować przesłany mu projekt Usługi lub zażądać naniesienia poprawek w projekcie. Milczenie Abonenta w powyższym terminie uznawane jest za akceptację projektu Usługi bez zastrzeżeń, a także uprawnia MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS do wyboru jednego z przesłanych projektów wykonania Usługi do zastosowania. MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS może w takiej sytuacji wybrać projekt Usługi według własnego uznania. W przypadkach określonych w zdaniu poprzedzającym uznaje się, że Usługi zostały wykonane przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS zgodnie z Umową i wolą Abonenta.

 9. Dalsze zmiany projektów Usług mogą być dokonywane na skutek zgłoszenia telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail przez Abonenta do DOK.

 10. Zmiany gotowych Usług mogą być dokonywane samodzielnie przez Abonenta w zakresie dostępnym w DOK lub na skutek zgłoszenia dokonanego telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail przez Abonenta do DOK. Opłata za dokonywanie dodatkowych zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie naliczana oddzielnie z tytułu wprowadzania każdej poszczególnej zmiany.

 11. W przypadku odpłatnych zmian określonych w ust. 9 i 10 powyżej, realizacja zmian będzie indywidualnie wyceniana i wykonywana po akceptacji przez Abonenta tej wyceny.

 12. MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności świadczonych Usług, bez prawa do odszkodowania dla Abonenta z tego tytułu, z powodu wykonywania prac optymalizacyjnych, modernizacyjnych, konserwacyjnych itp., na urządzeniach niezbędnych do świadczenia Usług.

 13. Strony niniejszym potwierdzają, że MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS jest uprawniony do zawieszenia realizacji/świadczenia Usług na rzecz Abonenta w przypadku kiedy opóźnienie Abonenta w zapłacie wynagrodzenia w całości lub jakiejkolwiek części wynagrodzenia wskazanego w Umowie przekroczy 14 dni, aż do czasu otrzymania przez Pośrednika pełnej kwoty wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Wezwania do zapłaty mogą być przesyłane do Abonenta w odstępach co najmniej 10 dni (dziesięć), przy czym wezwania te mogą być wysyłane także na adres e-mail Abonenta.

 

§ 8

Rozliczenia, płatność

 1. Warunkiem rozpoczęcia procesu przygotowywania Usług w oparciu o Umowę na czas nieokreślony, a następnie także świadczenia Usług jest podpisanie Umowy przez Abonenta z Pośrednikiem.

 2. W Okresie Obowiązywania Umowy Pośrednik wystawi i prześle Abonentowi faktury VAT z tytułu Usług określanych w cenniku jako „Usługi utrzymywania wizerunku w ramach pakietu”.

 3. W przypadku przekształcenia Umowy zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu, Abonent będzie zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia z tytułu „Usług utrzymania wizerunku w ramach pakietu” za każdy kolejny Okres Rozliczeniowy, na podstawie faktury VAT wystawionej i przesłanej Abonentowi przez Pośrednika w terminie 7 dni (siedmiu) od rozpoczęcia każdego nowego Okresu Rozliczeniowego przypadającego po przekształceniu zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu.

 4. Abonent zobowiązany jest opłacać przesłane przez Pośrednika faktury VAT na rachunek bankowy wyszczególniony na fakturze i w terminach w nich określonych. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania należności na rachunek bankowy Pośrednika.

 5. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia prawidłowości przesłanej do niego przez Pośrednika faktury VAT, a także zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 Dni Roboczych od dnia doręczenia faktury VAT, przesłać do Pośrednika ewentualne zastrzeżenia odnoszące się do faktury VAT, pod rygorem utraty uprawnienia do późniejszego powoływania się na takie zastrzeżenia.

 6. Opłacenie przez Abonenta faktury VAT bez zastrzeżeń uznawane jest za potwierdzenie prawidłowości dotychczasowego wykonywania Umowy przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS i Pośrednika na rzecz Abonenta.

 7. Abonent nie jest uprawniony do niezapłacenia Pośrednikowi należności objętej fakturą VAT, do jej częściowego zapłacenia lub do wstrzymania się z płatnością, jak również do jej rozliczenia poprzez potrącenie z jakimkolwiek wzajemnym roszczeniem Abonenta wobec MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS lub Pośrednika, w szczególności roszczeniem odszkodowawczym, chyba że MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS lub Pośrednik wyrazi na to zgodę w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej.

 8. Faktury VAT doręczone będą w formie papierowej lub elektronicznej.

 9. W przypadku nieotrzymania jakiejkolwiek faktury VAT od Pośrednika, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do Pośrednika. Skutki niedokonania zgłoszenia obciążają Abonenta.

 10. W przypadku, gdy Abonent opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia należnego Pośrednikowi, objętego jakąkolwiek fakturą VAT wystawioną przez Pośrednika na podstawie Umowy, Pośrednikowi przysługiwać będzie prawo do naliczania Abonentowi odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.

 11. W przypadku, gdy Abonent nie opłacił w całości faktury VAT wystawionej przez Pośrednika na podstawie Umowy odsetki, o których mowa w ustępie poprzedzającym, naliczane będą od kwoty pozostałej do zapłaty wynikającej z częściowo opłaconej przez Abonenta faktury VAT.

 12. Należne odsetki zostaną wykazywane w fakturze VAT wystawionej przez Pośrednika.

 13. Pośrednik może dochodzić względem Abonenta wymagalnych wierzytelności, w tym za pośrednictwem uprawnionych podmiotów zewnętrznych (na drodze postępowania windykacyjnego), a także na drodze postępowania sądowego lub egzekucyjnego.

 14. Pośrednik zastrzega sobie prawo obciążenia Abonenta kosztami dochodzenia przysługującymi mu, na podstawie Umowy, od Abonenta należności, w tym kosztami sądowymi oraz kosztami zastępstwa procesowego (w przypadku ich przyznania przez sąd na rzecz Pośrednika), a także kosztami egzekucyjnymi i kosztami działań windykacyjnych (o ile takie koszty wystąpią).

 15. Do wszystkich kwot określonych w stawce netto wynikających z Umowy, Regulaminu, cennika, do których zapłaty zobowiązany jest Abonent, zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT przez Pośrednika.

 

§ 9

Postanowienia dotyczące poszczególnych usług

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają na celu doprecyzowanie sposobu wykonywania niektórych Usług.

 2. Wykaz wszystkich aktualnie świadczonych przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS Usług dostępny jest pod adresem www.xtraplan.pl.

 3. Hosting strony internetowej/poczty elektronicznej po zakończeniu obowiązywania Umowy nie jest wykonywany przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS na rzecz Abonenta, a dane przechowywane w związku z realizacją tych Usług zostaną usunięte przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS w terminie 30 dni (trzydziestu) od zakończenia obowiązywania Umowy.

 4. Moduł sklepu online – zespół elementów sklepu internetowego, zgodny pod względem formy oraz dostępnych funkcjonalności ze wzorem modułu sklepu online, zamieszczonym pod adresem SKLEP ONLINE. Abonent jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym względem podmiotów trzecich, w tym względem konsumentów, za zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania sklepu internetowego, w tym za spełnienie wszystkich obowiązków względem konsumentów nałożonych ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. Z 2014, poz. 827).

 5. System do obsługi kuponów rabatowych – w ramach tej Usługi Abonent, po zalogowaniu do POK, ma możliwość generowania dowolnej ilości kodów rabatowych, które ukazywać się będą przy jego wpisie w ramach katalogu dostępnego pod adresem Geoaleja.pl oraz na Modułowej Stronie internetowej Abonenta. Podmiot zainteresowany usługami/towarami Abonenta będzie miał możliwość pobrania na komputer lub telefon kodu rabatowego oraz wykorzystania go przy korzystaniu z usług Abonenta. Abonent obowiązany jest respektować kod rabatowy okazany przez dysponenta kodu zgodnie z warunkami rabatowymi wynikającymi z tego kodu.

 6. Obróbka lub wykonywanie zdjęć w siedzibie klienta – Usługa polega na obróbce nie więcej niż 10 zdjęć (dziesięciu) dostarczonych przez Abonenta do MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS w formie cyfrowej na adres e-mail lub (jeżeli jakość zdjęć nie będzie pozwalała na ich obróbkę bądź Abonent nie będzie dysponował zdjęciami) na jednorazowym wykonaniu zdjęć, w liczbie nie większej niż 10 (dziesięć), przez pracownika MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS lub inny podmiot wybrany przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS w siedzibie Abonenta lub w innym miejscu, umówionym przez Strony i przez czas nie dłuższy niż 60 minut.

 7. Aktualizacja danych firmy w katalogach internetowych – Usługa będzie realizowana w zalecanych przez XtraPlan, maksymalnie dziesięciu internetowych katalogach firm, pod warunkiem, że publikacja wpisów w tych katalogach odbywa się nieodpłatnie. Usługa będzie także realizowana w ramach mapy dostępnej pod adresem www.maps.google.pl oraz w aplikacjach, które korzystają z danych Google Maps i umożliwiają prezentacje danych w zakresie oferowanym przez XtraPlan, o ile zamieszczenie informacji w katalogach lub w ramach Map Google będzie możliwe.

 

§ 10

Prawa autorskie

 1. Od chwili przekazania treści graficznych Abonentowi, XtraPlan, nie będzie nanosić żadnych zmian w tym treści graficznej, chyba że Strony postanowią inaczej. MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS nie ponosi odpowiedzialności za przekazane Abonentowi materiały graficzne, dokumenty lub informacje, a także za ich wykorzystywanie lub rozpowszechnienie przez Abonenta lub podmioty trzecie.

 2. MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie lub rozpowszechnienie treści wizualnych pochodzących z serwisu www.shutterstock.com lub innych dostawców zdjęć z powszechnie dostępnych baz danych przez Abonenta po upływie Okresu Obowiązywania Umowy, w szczególności MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie lub rozpowszechnienie utworów fotograficznych pochodzących z serwisu www.shutterstock.com lub innych dostawców zdjęć z powszechnie dostępnych baz danych przez Abonenta lub podmiot trzeci bez odpowiedniej licencji dostępnej w ramach serwisu www.shutterstock.com lub innych dostawców zdjęć z powszechnie dostępnych baz danych.

 3. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowienia ust. 2 oraz dochodzenia przez właściciela Serwisu www.shutterstock.com lub innych dostawców zdjęć z powszechnie dostępnych baz danych, bądź podmioty trzecie działające w jego imieniu od MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS naprawienia szkody z tytułu nieuprawnionego korzystania lub rozpowszechniania przez Abonenta utworów fotograficznych pochodzących z serwisu www.shutterstock.com lub od innych dostawców zdjęć z powszechnie dostępnych baz danych, Abonent zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej z tego tytułu przez XtraPlan, w tym w szczególności koszty postępowania sądowego, koszty obsługi prawnej MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS związanej z dochodzeniem przez właściciela serwisu www.shuttterstock.com lub innych dostawców zdjęć z powszechnie dostępnych baz danych, lub podmiot trzeci działający w jego imieniu.

 

§ 11

Odpowiedzialność

 1. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS lub Pośrednikowi z uzasadnionymi roszczeniami powstałymi w związku z wykonywaniem, niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Umowy przez Abonenta lub w związku ze złożeniem nieprawdziwych oświadczeń przez Abonenta, Abonent na zasadzie art. 392 kc zobowiązuje się do tego, że osoba ta nie będzie żądać zaspokojenia swoich roszczeń od MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS i/lub Pośrednika. W przypadku zaspokojenia powyższych roszczeń przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS i/lub Pośrednika, Abonent zobowiązany będzie do naprawienia szkody poniesionej przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS i/lub Pośrednika, a także do zwrotu MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS i/kub Pośrednikowi wszelkich poniesionych kosztów z tego tytułu.

 2. MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w wyniku umyślnych działań lub zaniechań po stronie MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS maksymalnie do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Abonenta, nie więcej jednak niż do wysokości faktycznie zapłaconego przez Abonenta wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy. MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS nie ponosi odpowiedzialności szkodę wyrządzoną nieumyślnie ani za jakiekolwiek utracone korzyści Abonenta.

 3. Pośrednik ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w wyniku umyślnych działań lub zaniechań po stronie Pośrednika maksymalnie do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Abonenta, nie więcej jednak niż do wysokości faktycznie zapłaconego przez Abonenta wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności szkodę wyrządzoną nieumyślnie ani za jakiekolwiek utracone korzyści Abonenta.

 4. MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS ani Pośrednik nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi w wyniku:

4.1. działania siły wyższej,
4.2. braku możliwości technicznych wykonywania Umowy/świadczenia Usługi,
4.3. przyczyn leżących po stronie Abonenta
4.4. niezachowania przez Abonenta warunków Umowy.
 1. MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS ani Pośrednik nie ponoszą odpowiedzialności za stan interesów Abonenta w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w tym także za stan tych interesów po wykonaniu Umowy.
 2. MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS ani Pośrednik nie ponoszą odpowiedzialności za:

6.1. Treści i dane przekazywane przez Abonenta i osoby korzystające z Usług;
6.2. Szkody wyrządzone stronie trzeciej przez Abonenta i osoby korzystające z Usług;
6.3 Zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Abonenta przed ingerencją osób trzecich;
6.4. Następstwa udostępnienia przez Abonenta loginu i Hasła osobom trzecim;
6.5. Wadliwe funkcjonowanie komputerów Abonenta oraz oprogramowania używanego przez Abonenta w wyniku działania szkodliwego oprogramowania.
 1. Jeżeli Umowa została zawarta w imieniu Abonenta przez pełnomocnika lub członka władz spółki Abonenta, Pośrednik może dochodzić od tej osoby zapłaty odszkodowania za szkodę poniesioną przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS i/lub Pośrednika w zryczałtowanej wysokości całego wynagrodzenia należnego Pośrednikowi na podstawie Umowy, w przypadku przekroczenia zakresu umocowania do reprezentowania Abonenta, działania bez stosownego umocowania lub zawarcia Umowy niezgodnie z zasadami reprezentacji Abonenta.

 

§ 12

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, niedotrzymania określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi lub nieprawidłowego obliczenia wysokości wynagrodzenia lub jego części.

 2. Reklamacje można zgłosić na piśmie (przesyłką poleconą na adres XtraPlan) lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail wraz z podaniem dopisku „Reklamacja” oraz podaniem identyfikatora zlecenia.

 3. Abonent otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Powyższy obowiązek dotyczący potwierdzenia o przyjęciu reklamacji nie dotyczy sytuacji, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni.

 4. Przy zgłoszeniu reklamacji Abonent zobowiązany jest wskazać następujące dane: imię i nazwisko (nazwę, firmę) i adres zgłaszającego reklamację, adres e-mail, numer rachunku bankowego Abonenta, przedmiot reklamacji oraz reklamowany okres (jeżeli dotyczy), okoliczności uzasadniające reklamację, identyfikator zlecenia, datę zwarcia Umowy, określony w Umowie termin rozpoczęcia świadczenia usługi, podpis reklamującego (w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej).

 5. Reklamację można wnosić w terminie 14 dni (czternastu) od ostatniego dnia, kiedy Usługa została niewykonana lub nienależycie wykonana.

 6. Reklamację wniesioną po upływie powyższego terminu MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS pozostawi się bez rozpoznania.

 7. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania listu zawierającego reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej przez XtraPlan.

 8. MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS obowiązana jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni (trzydziestu) od dnia jej wniesienia. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS we wskazanym terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana przez XtraPlan.

 9. MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS udziela odpowiedzi na reklamację wyłącznie w formie wiadomości e-mail.

 10. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia lub zniesienia obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS (opłacania faktur VAT wystawionych przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS dla Abonenta).

 11. W przypadku uznania reklamacji przez XtraPlan, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Abonenta. W przypadku braku takich zobowiązań kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy Abonenta.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności polskiego kodeksu cywilnego.

 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Abonentem a MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS jest sąd właściwy według siedziby XtraPlan.

 3. MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. W tym przypadku MARKETING CYFROWY POLSKA PRESSpoinformuje Abonenta o dokonanych zmianach poprzez opublikowanie zmian (nowej wersji Regulaminu) na stronie www.xtraplan.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni (siedmiu) od dnia ich opublikowania.

 4. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony Abonent ma możliwość wypowiedzenia Umowy, jeżeli nie zaakceptuje zmian Regulaminu określonych w ust. 3 powyżej. Abonent jest uprawniony do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w terminie jednego miesiąca od daty wejścia w życie nowego Regulaminu. W razie skorzystania z tego prawa Abonent będzie zobowiązany do zapłaty, proporcjonalnej do czasu trwania Umowy, części wynagrodzenia należnego XtraPlan.

 5. W przypadku Umowy zawartej na czas określony Abonent ma możliwość odstąpienia od Umowy jeżeli nie zaakceptuje zmian Regulaminu określonych w ust. 3 powyżej. Abonent jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu Umowy w terminie jednego miesiąca od daty wejścia w życie nowego Regulaminu. W razie skorzystania z tego prawa Abonent będzie zobowiązany do zapłaty, proporcjonalnej do czasu trwania Umowy, części wynagrodzenia należnego XtraPlan.

 6. Zmiany Regulaminu będą wiążące dla Abonenta, który nie wypowiedział Umowy lub nie odstąpił od Umowy począwszy do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu w życie. W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku wprowadzenia przez MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS zmian do Regulaminu w okresie korzystania przez Abonenta z Zawieszenia Usług ust. 3, 4 i 5 powyżej ma zastosowanie.

 7. W przypadku zmiany cennika postanowienia zmienionego cennika wchodzą w życie w stosunku do Abonenta najwcześniej od dnia przekształcenia Umowy zgodnie z § 4 ust. 1 i ust. 2 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku znajduje zastosowanie postanowienie ust. 4 oraz 6 powyżej.

 8. Abonent zobowiązuje się zawiadomić MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS i Pośrednika o każdej zmianie swojego stałego miejsca zamieszkania lub siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu fakturowego, numeru rachunku bankowego, statusu prawnego, zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej, zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, nazwy lub nazwiska, niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni (siedmiu) od daty dokonania/zaistnienia zmiany. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną oraz zawierać w załączeniu dokumenty potwierdzające powyższe zmiany. Brak poinformowania MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS i Pośrednika przez Abonenta o zmianach powoduje, że MARKETING CYFROWY POLSKA PRESS i Pośrednik mają prawo traktować dotychczasowe dane jako aktualne. W razie zaniedbania powyższego obowiązku przez Abonenta, korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

 9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez sąd, lub inny upoważniony organ za nieważne, podlegające unieważnieniu, pozbawione mocy prawnej, nieobowiązujące lub niewykonalne, nie ma to wpływu na pozostałe jego postanowienia, które będą nadal w pełni obowiązywały i wiązały Strony. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie zastąpione innym, które będzie najpełniej oddawało ekonomiczny sens pierwotnego postanowienia i będzie najbliżej odpowiadać gospodarczemu celowi wykonywania Umowy.

 10. Aktualne wersje Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.xtraplan.pl.

 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 15.09.2017r.

Powrót do strony xtraplan.pl
Powrót do strony geoaleja.pl
loading